„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД с одобрен проект за финансиране по Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

logo-bg-right-no-back.png
eu_flag_1.jpg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие

Дата на публикация: 17.08.2021

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД с одобрен проект за финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”

 

Бенефициент: „МИНИ МАКС ГРУП“ ООД

 

Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Код на процедура: BG16RFOP002-2.089

 

Код на договор:     BG16RFOP002-2.089-4586-C01

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

 

Европейско финансиране: 50 000 лева

 

Национално финансиране: 0.00 лева

 

Начална дата 16.08.2021 на изпълнение на проекта

 

Крайна дата 16.11.2021 на изпълнение на проекта

 

Кратко описание на проекта: 

„МИНИ МАКС ГРУП“ ООД е дружество, което осъществява търговска дейност на територията на Република България. С изпълнението на проектното предложение дружеството ще получи подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

Цели на проекта:

Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, каквото е и „МИНИ МАКС ГРУП“ ООД, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и за постигане на стабилност на работните места.

 

Резултати, постигнати благодарение на финансовата помощ от ЕС:

Чрез получаването на безвъзмездната финасова помощ са компенсирани икономическите загуби следствие от пандемията COVID-19.